OPIS PROCESA SUŠENJA LIOFILIZACIJOM

Sušenje voća i povrća kao i drugih materijala kao što su ekstrakti ili slične sirovine suše se liofilizacijom sa ciljem da se sačuvaju svi termonestabilni sastojci i obezbedi trenutna rehidracija kod dalje upotrebe. Krajnja veoma niska vlaga gotovog proizvoda obezbeđuje dugotrajno čuvanje bez rizika od kvarenja.

Liofilizacija

Proces liofilizacijese odvija na sledeći način:

Duboko zamrznuta sirovina se unosi u komoru za liofilizaciju gde se sušenje odvija u apsolutnom vakuumu pri temperaturama od -40 do -50 0C

Voda iz sirovine se izdvaja sublimacijom čime se se omogućuje da sirovina zadrži početni volumen, odnosno da nema redukcije zapremine i time se obezbeđuje brza rehidracuja kod ponovne upotrebe.

Liofilizacija

KOMORA ZA LIOFILIZACIJU

U toku procesa proizvodnje primenjuje se HACCP

KVALITET GOTOVOG PROIZVODA

Završna kontrola svih proizvoda se obavlja u certifikovanim laboratorijama za kontrolu prehrambenih proizvoda.

Kvalitet je u skladu sa svim pozitivnim propisima koji se odnose na proizvode od voća i povrća i to:

  • Pravilnik o bezbednosti hrane (Službeni glasnik RS broj 41/ 2009.)
  • Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje za koje se utvrđuju maksimalno dozviljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja. ( Službeni glasnik RS br 29/14, 37/14, 39/14, 72/14.)
  • Pravilnik o o opštim i posebnim uslovima higijene hrane u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa (Službeni glasnik RS 72/2010)
  • Pravilnik o kvalitetu proizvoda od voća, povrća, pečurki i pektinskih preparata. ( Službeni list SFRJ br 1/79, 20/82, 74/90, 58/95. Službeni list SCG broj 56/2003,4/2004, 12/2005, Službeni glasnik RS 43/2013
  • Pravilnik o prehrambenim aditivima. (Službeni glasnik RS broj 63/1.)